Yuan Zun

Yuan Zun Manga

Description:
A teenager holds a pen, while a dragon dances; Chaos surrounds the world, lighting the sky. In this world, will the python swallow the dragon, or will the saint dragon rise?!

Chapter
Yuan Zun Chapter 103.1 : The Attack of Dongzuan
Yuan Zun Chapter 88 : Zuoqiu Qingyu
Yuan Zun Chapter 87.2 : Gu Ling (Part Two)
Yuan Zun Chapter 87.1 : Gu Ling (Part One)
Yuan Zun Chapter 86.2 : Auctions (Part Two)
Yuan Zun Chapter 86.1 : Auctions (Part One)
Yuan Zun Chapter 85.2 : Saint City (Part Two)
Yuan Zun Chapter 85.1 : Saint City (Part One)
Yuan Zun Chapter 84.2 : Fen Bao (Part Two)
Yuan Zun Chapter 84.1 : Fen Bao (Part One)
Yuan Zun Chapter 83.2 : Spirit Refining Crystal (Part Two)
Yuan Zun Chapter 75.1 : End Of The War (Part Two)
Yuan Zun Chapter 74.2 : Break The Shadow (Part Two)
Yuan Zun Chapter 74.1 : Break The Shadow (Part One)
Yuan Zun Chapter 73.2 : It's Over (Part Two)
Yuan Zun Chapter 73.1 : It's Over (Part One)
Yuan Zun Chapter 72.2 : Shocking Sky Sword (Part Two)
Yuan Zun Chapter 72.1 : Shocking Sky Sword (Part One)
Yuan Zun Chapter 71.2 : The Feelings Behind that Strike
Yuan Zun Chapter 71.1 : Silver Shadow’s Power
Yuan Zun Chapter 70.2 : Activating Silver Shadow
Yuan Zun Chapter 70.1 : Besieged City
Yuan Zun Chapter 69.2 : Arrival of War (Part 2)
Yuan Zun Chapter 69.1 : Arrival of War (Part 1)
Yuan Zun Chapter 68.2 : Omni Python Qi (Part 2)
Yuan Zun Chapter 68.1 : Omni Python Qi
Yuan Zun Chapter 67.2 : Declaration of War
Yuan Zun Chapter 66.2 : Silver Battle Puppet (Part 2)
Yuan Zun Chapter 66.1 : Silver Battle Puppet (Part 1)
Yuan Zun Chapter 65.1 : Underground Palace
Yuan Zun Chapter 64.2 : Left Behind Treasures
Yuan Zun Chapter 63.2 : Grade 4 Python-type Beast Spirit
Yuan Zun Chapter 63.1 : Fire Spirit Grain Obtained (Part 1)
Yuan Zun Chapter 62.2 : Erode (Part 2)
Yuan Zun Chapter 62.1 : Erode (Part 1)
Yuan Zun Chapter 61.2 : Battling Qi Hao (Part 2)
Yuan Zun Chapter 61.1 : Battling Qi Hao (Part 1)
Yuan Zun Chapter 35.5 : Hei Lie Mountain
Yuan Zun Chapter 35 : Hei Lin Mountain (Part-1)
Yuan Zun Chapter 34.5 : Double Breakthrough (part 2)
Yuan Zun Chapter 34 : Breaking through (part 10
Yuan Zun Chapter 33.5 : Underhanded tactic (part 2)
Yuan Zun Chapter 33 : Underhanded techniques (part 1)
Yuan Zun Chapter 32.5 : The Best (part 2)
Yuan Zun Chapter 32 : The Bet ( part 1)
Yuan Zun Chapter 31.5 : Time Allotment ( part 2)
Yuan Zun Chapter 31 : Time Allotment ( part 1)
Yuan Zun Chapter 30.5 : absorption imprint (part 2)
Yuan Zun Chapter 30 : Absorption Imprint (part 1)
Yuan Zun Chapter 29.5 : Dominence (part 2)
Yuan Zun Chapter 29 : Dominance (part 1)
Yuan Zun Chapter 28.5 : The Third Meridian (Part 2)
Yuan Zun Chapter 28 : The Third Meridian (Part 1)
Yuan Zun Chapter 27.5 : The Jade Falls (Part 2)
Yuan Zun Chapter 27 : The Jade Falls (Part 1)
Yuan Zun Chapter 26.5 : Choosing the Faction (Part 2)
Yuan Zun Chapter 26 : Choosing the Faction (Part 1)
Yuan Zun Chapter 25.5 : The Rise of Zhou Yuan (Part 2)
Yuan Zun Chapter 25 : The Rise of Zhou Yuan (Part 1)
Yuan Zun Chapter 24.5 : Battle Against Lin Feng (Part 2)
Yuan Zun Chapter 24 : Battle Against Lin Feng (Part 1)
Yuan Zun Chapter 23.5 : Showing Off (Part 2)
Yuan Zun Chapter 23 : Showing Off (Part 1)
Yuan Zun Chapter 22.5 : Victory (Part 2)
Yuan Zun Chapter 22 : Victory (Part 1)
Yuan Zun Chapter 21.5 : The Competition begins (part 2)
Yuan Zun Chapter 21 : The Competition begins (part 1)
Yuan Zun Chapter 20.5 : Dragon's Strike (part 2)
Yuan Zun Chapter 20 : Dragon’s Strike (part 1)
Yuan Zun Chapter 19.5 : Unblocking the first meridian (PART 2)
Yuan Zun Chapter 19 : Unblocking the first meridian (PART1)
Yuan Zun Chapter 18.5 : spear form (part 2)
Yuan Zun Chapter 18 : Spear Form (part 1)
Yuan Zun Chapter 17.5 : Lin Feng (part 2)
Yuan Zun Chapter 17 : Lin Feng (part 1)
Yuan Zun Chapter 16.5 : Poaching (part 2)
Yuan Zun Chapter 16 : Poaching (part 1)
Yuan Zun Chapter 15.5 : Visualising (part 2)
Yuan Zun Chapter 15 : Visualising (part 1)
Yuan Zun Chapter 14.5 : Charging Yuan Energy Part 2
Yuan Zun Chapter 14 : CHARGING YUAN ENERGY PART1
Yuan Zun Chapter 13.5 : Dragon's Breath (part 2)
Yuan Zun Chapter 13 : Dragon's Breath (part 1)
Yuan Zun Chapter 12.5 : Yuan Food & Liquor (Part 2)
Yuan Zun Chapter 12 : Yuan Food & Liquor (Part 1)
Yuan Zun Chapter 11.5 : King Qi's Appetite (part 2)
Yuan Zun Chapter 11 : King Qi's Appetite
Yuan Zun Chapter 10.5 : Receiving Teaching
Yuan Zun Chapter 10 : Receiving Teaching
Yuan Zun Chapter 9.5 : The Eight Principle Reappears (part 2)
Yuan Zun Chapter 9 : The Eight Principle Reappears (part 1)
Yuan Zun Chapter 8.5 : Seeking The Eight Principles (part 2)
Yuan Zun Chapter 8 : Seeking The Eight Principles
Yuan Zun Chapter 7.5 : Sacred Ground (part 2)
Yuan Zun Chapter 7 : Sacred Ground
Yuan Zun Chapter 6.5 : Ancestral Hall of Zhou (Part 2)
Yuan Zun Chapter 6 : Ancestral Hall Of Zhou
Yuan Zun Chapter 5.5 : First sign of extraordinaries (part 2)
Yuan Zun Chapter 5 : First sign of extraordinaries
Yuan Zun Chapter 4.5 : Su You Wei (2)
Yuan Zun Chapter 4 : Su You Wei (1)
Yuan Zun Chapter 3.5 : Yuan Master and the Yuan Imprint (2)
Yuan Zun Chapter 3 : Yuan Master and the Yuan Imprint (1)
Yuan Zun Chapter 2.5 : The Python Swallows the Dragon (2)
Yuan Zun Chapter 2 : The Python Swallows the Dragon (1)
Yuan Zun Chapter 1.5 : The Saint Dragon of Zhou Family (2)
Yuan Zun Chapter 1 : The Saint Dragon of Zhou Family (1)
Maybe coming in the next issue
Yuan Zun Chapter 218
Yuan Zun Chapter 219
  • You not bookmark any manga yet

  • You have not read any manga